روغن موتور بهران لوکوموتیو 150 بشکه

بهران لوکوموتیو و بهران لوکوموتیو ویژه، روغن های موتور دیزلی تک درجه ای با پایه معدنی هستند که برای روانکاری موتور لوکوموتیو های دیزل، توصیه می شود.

این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی مناسب، تولید می شود.

شرکت نفت بهران

68,000,000 ریال

بهران لوکوموتیو و بهران لوکوموتیو ویژه، روغن های موتور دیزلی تک درجه ای با پایه معدنی هستند که برای روانکاری موتور لوکوموتیو های دیزل، توصیه می شود.

این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی مناسب، تولید می شود.