روغن موتور کاسپین CNG 20 w 50 چهار لیتری

روانکار کردن موتور

صرفه جویی در مصرف سوخت

کاهش چشمگیر آلاینده های زیست محیطی ناشی از احتراق ناقص موتور

محافظت عالی موتور در برابر اکسیداسیونو نیتراسیون حاصل از احتراق گاز طبیعی در موتور

کاهش اصطکاک و استهلاک قطعات موتور و حذف رسوبات مظر

شرکت نفت کاسپین

1,550,000 ریال

روانکار کردن موتور

صرفه جویی در مصرف سوخت

کاهش چشمگیر آلاینده های زیست محیطی ناشی از احتراق ناقص موتور

محافظت عالی موتور در برابر اکسیداسیونو نیتراسیون حاصل از احتراق گاز طبیعی در موتور

کاهش اصطکاک و استهلاک قطعات موتور و حذف رسوبات مظر