جدید فیلتر روغن دنا - سمند EF7 کاسپین

فیلتر روغن دنا - سمند EF7 کاسپین

دارای استاندارد ملی ایران شماره ۲۵۲۵

دارای قدرت جذب بسیار عالی آلودگی ها و محافظت از موتور با تصفیه و جداسازی عالی روغن موتور از کلیه ذرات و آلودگی ها بدلیل استفاده از کاغذ فیلتر مرغوب و وارداتی به عنوان پالاینده اصلی و دارای ضخامت، تناسب و دارای تعداد چین استاندارد کاغذ جهت بالا بردن سطح فیلتراسیون روغن

تحت پوشش بیمه ایران

شرکت نفت کاسپین

300,000 ریال

دارای استاندارد ملی ایران شماره ۲۵۲۵

دارای قدرت جذب بسیار عالی آلودگی ها و محافظت از موتور با تصفیه و جداسازی عالی روغن موتور از کلیه ذرات و آلودگی ها بدلیل استفاده از کاغذ فیلتر مرغوب و وارداتی به عنوان پالاینده اصلی و دارای ضخامت، تناسب و دارای تعداد چین استاندارد کاغذ جهت بالا بردن سطح فیلتراسیون روغن

تحت پوشش بیمه ایران