روغن موتور بوش توربو دیزل 25W50 CF سطل قرمز 20 لیتری

  • کارکرد طولانی با حفظ کیفیت اولیه حتی در گرمای جنوب ایران
  • خاصیت ضدساییدگی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور
  • قدرت پاک کنندگی و معلق نگهداشتن ذرات در خود
  • خنثی کنندگی اسیدهای حاصل از احتراق و اکسیداسیون
  • خاصیت پاک کنندگی بالا جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق و اکسیداسیون
شرکت روغن موتور بوش

10,800,000 ریال

  • کارکرد طولانی با حفظ کیفیت اولیه حتی در گرمای جنوب ایران
  • خاصیت ضدساییدگی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور
  • قدرت پاک کنندگی و معلق نگهداشتن ذرات در خود
  • خنثی کنندگی اسیدهای حاصل از احتراق و اکسیداسیون
  • خاصیت پاک کنندگی بالا جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق و اکسیداسیون