روغن موتور بوش جنرال 40SC چهار لیتری

 • مناسب برای حمل و نقل شهری
 • حفظ ویسکوزیته در مدت کارکرد
 • جلوگیری از افت فشار
 • تبخیر بسیار اندک
 • پایداری حرارتی بالا
 • جلوگیری از سایش و فرسایش موتور
شرکت روغن موتور بوش

1,520,000 ریال

 • مناسب برای حمل و نقل شهری
 • حفظ ویسکوزیته در مدت کارکرد
 • جلوگیری از افت فشار
 • تبخیر بسیار اندک
 • پایداری حرارتی بالا
 • جلوگیری از سایش و فرسایش موتور