ضد یخ کاسپین چهار لیتری

ضدیخ سوپر کاسپین

قابل استفاده در کلیه فصول

با خواص ضد یخ

ضدجوش

ضد رسوب

ضد زنگ

ضد کف

ضد خورندگی و ضدخوردگی

مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۳۳۸

 

شرکت نفت کاسپین

4,130,000 ریال

ضدیخ سوپر کاسپین

قابل استفاده در کلیه فصول

با خواص ضد یخ

ضدجوش

ضد رسوب

ضد زنگ

ضد کف

ضد خورندگی و ضدخوردگی

مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۳۳۸