ضدیخ گازوئیل کاسپین یک لیتری

ضدیخ گازوئیل کاسپین

 

استارت آسان در هوای سرد

جلوگیری از یخ زدگی و کریستالی شدن سوخت با حفظ کیفیت سوخت و حفظ سلامت موتور

محافظ باک و سیستم سوخت رسانی

ضدخورندگی و ضدخوردگی

شرکت نفت کاسپین

1,550,000 ریال

ضدیخ گازوئیل کاسپین

 

استارت آسان در هوای سرد

جلوگیری از یخ زدگی و کریستالی شدن سوخت با حفظ کیفیت سوخت و حفظ سلامت موتور

محافظ باک و سیستم سوخت رسانی

ضدخورندگی و ضدخوردگی