اکتان بوستر کاسپین 300 میلی لیتر

اکتان بوستر کاسپین

 

اکتان بوستر کاسپین با فرمول پیشرفته و ماده موثر سوپر MMT سبب افزایش عدد اکتان بنزین می گردد.

سازگار با سیستم سوخت رسانی، کاتالیست و سنسورهای اکسیژن

تنظیم و بهبود عملکرد موتور خودرو

شرکت نفت کاسپین

1,480,000 ریال

اکتان بوستر کاسپین

 

اکتان بوستر کاسپین با فرمول پیشرفته و ماده موثر سوپر MMT سبب افزایش عدد اکتان بنزین می گردد.

سازگار با سیستم سوخت رسانی، کاتالیست و سنسورهای اکسیژن

تنظیم و بهبود عملکرد موتور خودرو

 

مزایای اکتان بوستر کاسپین:

• افزایش توان و شتاب خودرو
• کاهش مصرف سوخت
• جلوگیری از پیش سوزی بنزین و ناک (ضربه) که باعث خسارت های مکانیکی بلند مدت در موتور می شود
• سازگار با سیستم سوخت رسانی، کاتالیست و سنسورهای اکسیژن