پارس انتقال حرارت

پارس انتقال حرارت، با بهره‌گیری از روغن پایه مرغوب جهت استفاده در سیستم های انتقال حرارت تولید گردیده است.

پارس انتقال حرارت 

( یک محصول وجود دارد. )

پارس انتقال حرارت